Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καλώς ορίσατε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ατομικής επιχείρησης του Αναστάσιου Φιλίππου με την επωνυμία “Phema Technologies” (εφεξής η “Phema Technologies”).

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής μας είναι να σας εξηγήσουμε με όσο το δυνατόν πιο απλό, κατανοητό και συνοπτικό τρόπο τα παρακάτω:

 • Ποιά δεδομένα σας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;
 • Ποιοί είναι σκοποί για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και ποια η νομική βάση για την επεξεργασία εκ μέρους μας;
 • Ποιοί είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;
 • Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;
 • Ποιά είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα/Προσωπικά Δεδομένα: Κάθε πληροφορία που απευθύνεται στο Υποκείμενο των δεδομένων. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» νοούνται οι πληροφορίες και τα δεδομένα σχετικά με ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως για παράδειγμα, η ημερομηνία γέννησης, το όνομα και επίθετο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου, το φύλο, η εθνικότητα, τα στοιχεία εκπαίδευσης, η επαγγελματική σταδιοδρομία, η οικογενειακή κατάσταση, η διεύθυνση IP κλπ. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσης συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν να προσδιοριστούν πια τα Υποκείμενα των δεδομένων.

Υποκείμενο Δεδομένων ή Υποκείμενο: Τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, και των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή στην Phema Technologies. Για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, και εσείς ως επισκέπτες και χρήστες της ιστοσελίδας αποτελείτε “υποκείμενα δεδομένων”.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ή Επεξεργασία: Κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται στα προσωπικά δεδομένα, όπως συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διατήρηση, αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, ανάγνωση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμός, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή, καταστροφή.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία. Στην περίπτωση μας είναι η Phema Technologies.

Συγκατάθεση (συναίνεση) του Υποκειμένου των Δεδομένων: Κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως που εκφράζεται με τρόπο σαφή και εν πλήρη επίγνωση, με την οποία το Υποκείμενο των δεδομένων, αφού έχει προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο Επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η Συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.

Αποδέκτης των δεδομένων: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια Αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για τρίτο μέρος ή όχι.

Τρίτος: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια Αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος Οργανισμός, εκτός από το Υποκείμενο των δεδομένων, τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον αυτά ενεργούν υπό την εποπτεία ή εκ μέρος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Εκτελών την Επεξεργασία: Οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια Αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός.

3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η ατομική επιχείρηση του Αναστάσιου Φιλίππου με την επωνυμία “Phema Technologies” (εφεξής η “Phema Technologies”).

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Phema Technologies είναι τα εξής:

 • Ταχυδρομική διεύθυνση: Αλ. Κομνηνού 7, Τ.Κ. 52100, Καστοριά
 • Τηλέφωνο: +30 6979810101
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: phema-techs@gmail.com

Σας ενημερώνουμε ότι η Phema Technologies έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Επικοινωνίας για θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στον οποίο μπορείτε να θέσετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας για θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μέσω των ακόλουθων στοιχείων επικοινωνίας:

 • Ταχυδρομική διεύθυνση: Αλ. Κομνηνού 7, Τ.Κ. 52100, Καστοριά
 • Τηλέφωνο: +30 6982776999
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ioannidisgiann@gmail.com

4. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Δεσμευόμαστε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με θεμιτό και διαφανή τρόπο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, και ιδιαιτέρως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και τον Ν. 4624/2019.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη:

 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που θέτουμε.
 • Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα δεδομένα σας να είναι ακριβή, παρέχοντάς σας, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα διόρθωσης ή/και διαγραφής.
 • Διατηρούμε τα δεδομένα σας για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται ως αναγκαίο είτε εκ του νόμου είτε από την Πολιτική μας για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που θέτουμε.
 • Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.
 • Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σε τρίτους μη εξουσιοδοτημένους φορείς, παρά μόνο όταν ο νόμος το επιβάλλει ή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
 • Διασφαλίζουμε ότι κάθε συνεργάτης μας, που επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας, εφαρμόζει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους.

Στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, η Phema Technologies εφαρμόζει μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και υιοθετεί εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, ενώ παράλληλα αξιοποιεί  μία σειρά τεχνολογιών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων σας. Όπως επιτάσσουν οι αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν κριθεί απαραίτητο, επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στις νέες βέλτιστες πρακτικές της αγοράς και σύμφωνα με κοινά αποδεκτά διεθνή πρότυπα. 

5. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με τη χρήση του όρου «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα/Προσωπικά δεδομένα» στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων νοούνται πληροφορίες που σας αφορούν και μας επιτρέπουν να σας ταυτοποιήσουμε, απευθείας ή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που μπορεί να διαθέτουμε.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε και σας ζητάμε να μας παρέχετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς.

Συλλέγουμε μόνο όσα προσωπικά δεδομένα κρίνονται αναγκαία και πρόσφορα, με σκοπό να σας παρέχουμε έναν λειτουργικό ιστότοπο. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Πληροφορίες συσκευής
 • Πληροφορίες πλοήγησης κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο μας και δεδομένα Cookies
 • Διεύθυνση IP
 • Ονοματεπώνυμο και e-mail κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας

Σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων να γίνεται αυτόματα ή και μέσω πληροφοριών που τρίτοι διαβιβάζουν σε εμάς. Ειδικότερα:

5.1 Συλλογή δεδομένων που συλλέγουμε αυτόματα κατά την επίσκεψη του ιστότοπού μας

Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας χωρίς να μοιράζεστε δεδομένα τα οποία να σας ταυτοποιούν. Ωστόσο, πληροφορίες σύνδεσης, πλοήγησης και αλληλεπίδρασης με τον ιστότοπό μας συλλέγονται αυτόματα, με σκοπό να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του ιστότοπου μας και των υπηρεσιών που παρέχουμε σε εσάς και να βελτιώσουμε την online εμπειρία των χρηστών.

Ειδικότερα, σε συμμόρφωση με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ’ του Κανονισμού της  ΕΕ 2016/679, ο ιστότοπός μας συλλέγει μια σειρά δεδομένων και πληροφοριών γενικού χαρακτήρα σε κάθε πρόσβαση σας, τα οποία αποθηκεύονται προσωρινά. Το αρχείο καταγραφής δημιουργείται ως μέρος της αυτόματης καταγραφής που πραγματοποιείται από το ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών (server log files), εάν διαπιστωθούν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

Η συλλογή και αποθήκευση των ανωτέρω δεδομένων είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του ιστότοπού μας προκειμένου να παρέχεται λειτουργικότητα και να προσφέρεται το περιεχόμενό του. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για να βελτιστοποιούμε τον ιστότοπό μας και να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των συστημάτων της τεχνολογίας πληροφοριών μας. Νομική βάση για την επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6  παρ. 1 στοιχείο στ’ του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679.

5.2 Συλλογή δεδομένων μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Μέσω της φόρμας επικοινωνίας συλλέγουμε το Ονοματεπώνυμο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας με αποκλειστικό σκοπό να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε κάθε σας επικοινωνία που μπορεί να αφορά πιθανά σχόλια και παρατηρήσεις σας, την υποβολή προσφορά σε σας ή κάθε άλλη πληροφορία που αφορά τις υπηρεσίες μας αλλά και την άσκηση των δικαιωμάτων σας ως υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας παρέχετε τη συγκατάθεση σας, ώστε να επεξεργαστούμε τα εν λόγω προσωπικά σας δεδομένα. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε συλλέγονται και αποθηκεύονται από εμάς βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο α’ του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679. Η επικοινωνία μας καταγράφεται και τα δεδομένα συλλέγονται προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα απόδειξης της επικοινωνίας σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις. Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων θα λαμβάνεται κατόπιν συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας και η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται σε αυτή.

5.3 Cookies και Google Analytics

Η Phema Technologies κάνει χρήση συγκεκριμένων cookies (βλ. Όροι Χρήσης των Cookies) στον ιστότοπο της, με σκοπό να σας να σας παρέχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία περιήγησης. Συγκεκριμένα, συλλέγουμε τις κάτωθι πληροφορίες για εσάς μέσω των Cookies:

 1. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας: Σε περίπτωση που ζητήσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, αποθηκεύονται στα Cookies για την δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώστε τα στοιχεία σας όταν επιλέξετε ξανά να κάνετε χρήση της φόρμας επικοινωνίας μας. Οι ανωτέρω πληροφορίες παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να διαγράψετε το εν λόγω Cookie ή μέχρι να περάσει το προκαθορισμένο από εμάς διάστημα διατήρησής.
 2. Λογαριασμοί Κοινωνικών Δικτύων: Αν διαθέτετε κάποιο λογαριασμό κοινωνικού δικτύου (λ.χ. Facebook, Instagram) και συνδεθείτε στην ιστοσελίδα μας, δημιουργείται ένα πρόχειρο Cookie για να προσδιορίστει αν ο πλοηγός (browser) σας δέχεται Cookies. Το Cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και διαγράφεται αυτόματα όταν κλείνετε τον πλοηγό σας (προσωρινό Cookie).

Επίσης, η Phema Technologies προβαίνει σε χρήση της υπηρεσία Google Analytics με σκοπό. Το Google Analytics, αποτελεί μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. (https://www.google.com, Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, εφεξής “Google”). Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια αυτής της υπηρεσίας της Google δημιουργούνται ψευδονυμοποιημένα προφίλ χρήσης και χρησιμοποιούνται cookies (βλ. Όροι χρήσης Cookies). Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, όπως:

 • Ο Τύπος browser / έκδοση
 • Το Λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε
 • Το URL διεύθυνσης παραπομπής (η σελίδα που επισκεφτήκατε προηγουμένως)
 • Ο Host του υπολογιστή/διεύθυνση IP.

Τα παραπάνω δεδομένα μεταδίδονται σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Σε καμία περίπτωση η διεύθυνση IP σας δεν θα συνδεθεί με άλλα δεδομένα που έχει η Google.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με το Google Analytics, ανατρέξτε στο Κέντρο βοήθειας του Google Analytics, εδώ

Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου, για την κατάρτιση αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου, για την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικών με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου για σκοπούς έρευνας αγοράς και σχεδιασμού ιστοσελίδων.

Νομική βάση της ανωτέρω επεξεργασίας είναι η συναίνεση σας βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο α’ του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679, την οποία μας παρέχετε κατά την αποδοχή των cookies κατά την πρώτη είσοδο σας στον ιστότοπο μας. Για πληροφορίες σχετικά με την ανάκληση της συναίνεσης σας για τα cookies και για τους όρους χρήσης των cookies στον ιστότοπό μας θα βρείτε εδώ.

6. ΣΚΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε ή κατέχουμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς μόνο όταν ο νόμος μας το επιτρέπει. Συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για:

 • Να μπορούμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.
 • Να μας βοηθήσουν για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή απώλειας.
 • Για τα έννομα συμφέροντά μας (ή τα συμφέροντα τρίτου) και τα συμφέροντά σας, όταν είναι απαραίτητο.
 • Όταν πρέπει να συμμορφωθούμε προς μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση.
 • Όταν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας να το κάνουμε.

7. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστότοπού μας (δεδομένα πλοήγησης και σύνδεσης) δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες δεν πραγματοποιείται ή δεν προβλέπεται επί του παρόντος.

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα στους άμεσους συνεργάτες μας, στην περίπτωση που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς αλλά και στην περίπτωση που απαιτείται για να απαντήσουμε σε δικό σας ερώτημα.

Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζουμε ότι κάθε συνεργάτης στον οποίο αναθέτουμε την παροχή υπηρεσιών λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Γι’ αυτόν τον λόγο, συμφωνούμε ως προς συγκεκριμένα μέτρα προστασίας δεδομένων και παρακολουθούμε τα μέτρα αυτά σε τακτική βάση.    

Καθένας από αυτούς τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα μεριμνούμε ώστε να δεσμεύεται να μην προβαίνει σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης.

Η Phema Technologies δεν διαθέτει προς πώληση ή άλλως διαβιβάζει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση σας, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, διατηρούμε το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσουμε τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την αποθήκευση και την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας χρησιμοποιούνται διακομιστές (servers), οι οποίοι βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Προκειμένου να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των πληροφοριακών μας συστημάτων, χρησιμοποιούμε εφαρμογές τρίτων μερών από συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών (όπως για παράδειγμα firewall), οι οποίοι δεσμεύονται συμβατικά για την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία επεξεργάζονται εκ μέρους μας.

Τα δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο αποθηκεύονται ή για όσο χρόνο υποχρεούμαστε από το νόμο. Για τον προσδιορισμό της κατάλληλης περιόδου διατήρησης δεδομένων σας εξετάζουμε:

 • Την ποσότητα και τη φύση των δεδομένων σας.
 • Τον πιθανό κίνδυνο πρόκλησης βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων σας.
 • Τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας, ώστε να εξετάσουμε τη πιθανότητα να εκπληρώσουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα.
 • Τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις.

Σε γενικές γραμμές, τα δεδομένα πλοήγησης διατηρούνται για διάστημα έξι (6) μηνών,  προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για τεχνικούς ή άλλους νομικούς λόγους.

Σημειώνεται ότι έχει προβλεφθεί ειδική διαδικασία διαγραφής/καταστροφής των προσωπικών δεδομένων που θα πρέπει να διαγραφούν (βλ. και 9.δικαιώματα υποκειμένων).

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Με βάση τον ΓΚΠΔ έχετε μία σειρά από δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Συγκεκριμένα, μπορείτε:

 1. Να υποβάλλετε αίτημα στην Phema Technologies ώστε να ενημερωθείτε για το εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα και αν ναι, ποιά είναι αυτά, μέσω λήψης αντιγράφου εφόσον το επιθυμείτε (δικαίωμα πρόσβασης).
 2. Να ζητήσετε τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που τα δεδομένα σας είναι ανακριβή, ελλιπή, παραπλανητικά, μη σχετικά ή πεπερασμένα (δικαίωμα διόρθωσης).
 3. Να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή τους (δικαίωμα διαγραφής).
 4. Να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).
 5. Να εναντιωθείτε, υπό προϋποθέσεις, στην επεξεργασία τους εκ μέρους μας (δικαίωμα εναντίωσης).
 6. Να ζητήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παρέχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (εφόσον αυτό κριθεί τεχνικά εφικτό), ώστε να μπορέσετε να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων (data breach), η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και εφόσον αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ, η Phema Technologies  αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει για την παραβίαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Η συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων και, στο πλαίσιο αυτό, η άσκηση των δικαιωμάτων σας, αποτελεί προτεραιότητα για την Phema Technologies. Για το λόγο αυτό, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας, πριν την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Η Phema Technologies  είναι υποχρεωμένη να ανταποκρίνεται στο αίτημά σας άμεσα και το αργότερο εντός ενός (1) μηνός. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες. Σε κάθε περίπτωση, η Phema Technologies  θα σας ενημερώσει το συντομότερο και, σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματός  σας, για την εξέλιξη αυτού και για το λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του.

Σε περίπτωση που τυχόν αίτημά σας δεν απαντηθεί (εγκαίρως) ή δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση της Phema Technologies, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε σχετική καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Κηφισίας 1-3 | Τ.Κ. 115 23 | Αθήνα |Ελλάδα | τηλ. 210 6475600 | email: contact@dpa.gr).

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Phema Technologies εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών κρυπτογράφησης, ανωνυμοποίησης ή και ψευδωνυμοποίησης όπου κρίνεται απαραίτητο), προκειμένου να αποτρέψει την απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη και χρήση ή προσπέλαση των δεδομένων σας με μη νόμιμο τρόπο. Επιπλέον, περιορίζουμε την συλλογή, επεξεργασία και πρόσβαση στα δεδομένα σας σε όσους συνεργάτες και άλλους τρίτους απαιτείται προκειμένου να εκπληρώσουν τα επαγγελματικά καθήκοντά τους. Όλοι οι συνεργάτες  μας επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες και δεσμεύονται να τηρούν σχετικούς όρους εμπιστευτικότητας.

Για τυχόν παραβίαση των δεδομένων σας η Phema Technologies  θα ειδοποιεί εσάς και κάθε αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε παραβίαση, όταν είναι υποχρεωμένη από το νόμο να το κάνει.

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε μια ερώτηση ή μια καταγγελία σχετικά με την Πολιτική αυτή, τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας.

12. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Είναι πιθανόν να αναθεωρήσουμε αυτή την Πολιτική δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοση στον ιστότοπο μας ή επικοινωνώντας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η παρούσα Πολιτική έχει αναθεωρηθεί στις 18/02/2021, 12:10:21

Scroll to top